Stargazer Poncho

Colour
Des-Roa
Cac-Flo
Mallcon Sage
Taurus